os. Oświecenia 3/27, 31-635 Kraków
 

Matura pisemna - poziom rozszerzony

Matura pisemna na poziomie rozszerzonym, za którą można otrzymać 50 punktów składa się z dwóch części.

Część pierwsza trwa 120 minut i składa się z następujących elementów:

1. stosowanie struktur leksykalno-gramatycznych

Są to dwa zadania, za które można otrzymać łącznie 5 punktów (10 * 0,5 punktu). Mogą to być zadania typu tworzenie nowych słów z podanych tak aby pasowały do kontekstu (PRZYKŁAD), transformacje (PRZYKŁAD), częściowe tłumaczenie, test luk.

2. wypowiedź pisemna

Wypowiedź pisemna to rozprawka, opis, recenzja lub opowiadanie o długości od 200 do 250 słów. Do wyboru mamy trzy tematy. Za tę część egzaminu można uzyskać 18 punktów.

Część druga trwa 70 minut i składa się z następujących elementów:

1. rozumienie ze słuchu

Rozumienie ze słuchu składa się z reguły z trzech zadań dających łącznie 12 punktów. Każdy tekst odtwarzany jest dwukrotnie. Rodzaje zadań to:

  • prawda/fałsz,
  • zadanie na dobieranie np. dopasowanie tematów do wypowiedzi,
  • zadanie wielokrotnego wyboru - z czterech podanych odpowiedzi A, B, C, D tylko jedna jest poprawna.

2. rozumienie tekstów pisanych

Rozumienie ze słuchu składa się z reguły z dwóch zadań dających łącznie 15 punktów. Rodzaje zadań to:

  • prawda/fałsz,
  • zadanie na dobieranie np. dopasowanie nagłówków do akapitów, dopasowywanie brakujących zdań bądź akapitów do pustych miejsc w teście
  • zadanie wielokrotnego wyboru - z czterech podanych odpowiedzi A, B, C, D tylko jedna jest poprawna.

3. rozpoznawanie struktur leksykalno-gramatycznych

Zadanie typu test luk wielokrotnego wyboru. Jest to tekst z sześcioma lukami, które trzeba uzupełnić poprawną odpowiedzią wybierając z czterech możliwości A, B, C, D (PRZYKŁAD). Za to zadanie można uzyskać 3 punkty (6 * 0,5)

Przykłady zadań:

Słowotwórstwo

Zadanie 1. (2,5 pkt)

Przeczytaj poniższy tekst. Uzupełnij luki 1.1.-1.5., przekształcając podane w nawiasie wyrazy w taki sposób, aby otrzymać logiczny i gramatycznie poprawny tekst. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych wyrazów. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 0,5 punktu.

Easter Island is one of the world's most 1.1. ______________ (SPECTACLE) and enchanting archaeological sites. It is also one of the most remote places on earth - the nearest inhabited island is Pitcairn, which is over 1200 miles to the west. The island lies 1.2. ______________ (APPROXIMATE) 2500 miles off the coast of South America, and 2000 miles away from Tahiti, in the middle of the Pacific Ocean.
It appears, that the original 1.3. ______________ (SETTLE) came from one of the islands of Polynesia, some time between 400-600 AD. They brought tools, food, plants and animals - with the apparent desire of beginning a new life. Perhaps they were a small clan that had fought with their neighbours and lost the 1.4. ______________ (DECIDE) battle. Perhaps they were explorers looking for their next 1.5. _______________________ (CONQUER). Or perhaps they were simply lost at sea - we'll probably never know.

Transformacje

Zadanie 2. (2,5pkt)

Wykorzystując wyrazy podane w nawiasach, uzupełnij każde z poniższych zdań tak, aby zachować znaczenie zdania wyjściowego (2.1.-2.5.). Nie zmieniaj form wyrazów podanych w nawiasach. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych fragmentów zdań. Za każdą poprawny odpowiedz otrzymasz 0,5 punktu.

2.1.    I'm sure Tim didn't send that e-mail. (HAVE)  Tim __________________________________ that e-mail.
2.2.    Anne couldn't sing or dance. (UNABLE)  Besides __________________________, Anne couldn't dance either.
2.3.    Very few tickets are left, so book now! (HARDLY)  Book now, because _________________________________ left!
2.4.    Our house has been burgled twice this year. (HAD)  We have _________________________________ twice this year.
2.5.    Anne soon recovered from her cold. (LONG)  It didn't __________________________________ from her cold.

Test luk sterowanych:

Zadanie 9. (3 pkt)

Przeczytaj tekst. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, tak aby otrzymać logiczny i gramatycznie poprawny tekst. Zakreśl litere? A, B, C albo D. Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 0,5 punktu.

AUSTRALIAN WILDLIFE

Australia is famous for its dangerous fauna. It is home to the world’s 10 most dangerous snakes, a variety of 9.1. ______ spiders, enormous crocodiles and huge flightless birds – ostriches or cassowaries – that can apparently knock a man down with one kick.

However, these species don’t show off their life-threatening abilities. The inland taipan is the most dangerous snake on the planet, yet nobody has ever died from its bite. The saltwater crocodile is the world’s largest reptile, with males growing up to seven metres 9.2. ______ length, yet fatal attacks on humans occur less than once per year. Funnel-web spiders are certainly poisonous, but claim fewer than one victim a year. 9.3. ______ are cassowaries met, let alone seen assaulting anyone.

9.4. ______, almost every Australian animal described as dangerous is actually shy and retiring. Mosquitoes are the obvious exception – nevertheless, malaria 9.5. ______ in Australia, and mosquito-borne diseases probably kill as few as five people a year.

The most dangerous animal in Australia is probably the human. About 19 million of them 9.6. ______ here, and they are particularly dangerous behind the wheel of a car – 1,600 people are killed and 22,000 injured in traffic accidents every year. The bush is the safest place to be.

9.1.
A. mortal
B. fatal
C. deadly
D. terminal

9.2.
A. to
B. in
C. on
D. at

9.3.
A. Rarely
B. Either
C. Not only
D. Only then

9.4.
A. Apart from that fact
B. On the surface
C. In spite of that
D. All in all

9.5.
A. has eradicated
B. has to eradicate
C. has been eradicated
D. has had it eradicated

9.6.
A. reside
B. occupy
C. populate
D. accommodate