os. Oświecenia 3/27, 31-635 Kraków
 

Poziomy

poziomy.gif

 

W Progresie prowadzimy uczniów przez wszystkie poziomy zaawansowania- od poziomu podstawowego STARTER aż do poziomu biegłości językowej CPE.

Poziomy od Starter do Intermediate są poziomami ogólnymi. Uczniowie zdobywają nowe umiejętności i budują całokształt swojej wiedzy językowej.

Poziomy PRE-FCE do CPE są poziomami egzaminacyjnymi. Przygotowują uczniów do zdania międzynarodowych egzaminów Cambridge. Uczestnicy kursów utrwalają zdobytą wiedzę i zgłębiają wiedzę dotyczącą zaawansowanych struktur językowych.

Poziom FCE odpowiada poziomowi wymaganemu od Maturzystów zdających Podstawową Maturę.

Uczymy zgodnie z kryteriami przyjętymi przez Radę Europy we Wspólnym Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego W

Skala europejska Odpowiednik Egzaminu Cambridge Umiejętności językowe
A1
Breakthrough
  Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie i potrafi stosować potoczne wyrażenia i bardzo proste wypowiedzi dotyczące konkretnych potrzeb życia codziennego. Potrafi formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczące np. miejsca, w którym mieszka, ludzi, których zna, i rzeczy, które posiada oraz odpowiadać na tego typu pytania. Potrafi przedstawiać siebie i innych. Potrafi prowadzić prostą rozmowę pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy. Jest to poziom podstawowy.
A2
Waystage
KET
Przygotowanie do egzaminu KET wymaga ok. 180-200 godzin nauki języka angielskiego.
Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia w zakresie tematów związanych z życiem codziennym (są to np. bardzo podstawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy). Potrafi się porozumiewać w rutynowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie bezpośredniej wymiany zdań na tematy znane i typowe. Potrafi w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie, otoczenie, w którym żyje, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego. Jest to poziom podstawowy.
B1
Treshold
PET
Przygotowanie do egzaminu PET wymaga ok. 350 godzin nauki języka angielskiego.
Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego, itd. Potrafi radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć w czasie podróży po regionie, gdzie mówi się danym językiem. Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi ustne lub pisemne na tematy, które są jej znane lub ją interesują. Potrafi opisywać doświadczenia, zdarzenia, marzenia, nadzieje i zamierzenia, krótko uzasadniając lub wyjaśniając swoje opinie i plany. Jest to poziom samodzielności językowej.
B2
Vantage
FCE
Przygotowanie do egzaminu FCE wymaga ok. 600-650 godzin nauki języka angielskiego.
Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności. Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, aby prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron. Potrafi -w szerokim zakresie tematów - formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne lub pisemne, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań. Jest to poziom samodzielności językowej.
C1
Effective Operational Proficiency
CAE
Przygotowanie do egzaminu CAE wymaga ok. 750-800 godzin nauki języka angielskiego.
Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio. Potrafi się wypowiadać płynnie, spontanicznie, bez większego trudu odnajdując właściwe sformułowania. Skutecznie i elastycznie potrafi się posługiwać językiem w kontaktach społecznych i towarzyskich, edukacyjnych bądź zawodowych. Potrafi formułować jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe, dotyczące złożonych problemów wypowiedzi ustne i pisemne, sprawnie i właściwie posługując się regułami organizacji wypowiedzi, łącznikami, wskaźnikami zespolenia tekstu. Jest to poziom biegłości językowej.
C2
Mastery
CPE Osoba posługująca się językiem na tym poziomie może z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko, co usłyszy lub przeczyta. Potrafi streszczać informacje pochodzące z różnych źródeł, pisanych lub mówionych, w spójny sposób odtwarzając zawarte w nich tezy i wyjaśnienia. Potrafi wyrażać swoje myśli płynnie, spontanicznie i precyzyjnie, subtelnie różnicując odcienie znaczeniowe nawet w bardziej złożonych wypowiedziach. Jest to poziom biegłości językowej.